วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557นางอรศรี     วิริยะกุล
เนื่องจากการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนในสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ การจัดทำรายงานครูดีในดวงใจขึ้นนี้เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอน ผู้ที่เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียนและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจักการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่คุณงามความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป